Door gebruik te maken van deze website verklaart u in te stemmen met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die worden vermeld of waarnaar wordt verwezen in dit document (de “Gebruiksvoorwaarden”). Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de website niet gebruiken. Gebruikers van deze website verklaren dat zij minimaal 18 jaar oud zijn. FiberRing behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Gebruiksvoorwaarden te herzien of te actualiseren. Controleer daarom regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht in de Gebruiksvoorwaarden. Indien u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, houdt dit in dat u instemt met deze wijzigingen.

Indien om welke reden dan ook wordt vastgesteld dat een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in welke zin dan ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zijn, dan heeft deze ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen effect op de overige bepalingen in dit document, en de overige bepalingen blijven geldig en afdwingbaar.

ALLE INFORMATIE EN ALLE DOCUMENTEN OP DE WEBSITE VAN FIBERRING WORDEN IN DE HUIDIGE VORM (“AS IS”) BESCHIKBAAR GESTELD EN FIBERRING GEEFT HIERVOOR GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. FIBERRING WIJST MET NAME ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, DAARONDER MEDE BEGREPEN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN. FIBERRING GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD JUIST, BETROUWBAAR OF CORRECT IS, DAT DEZE WEBSITE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF OP EEN BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, DAT EVENTUELE FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE OBJECTEN. U MAAKT GEHEEL VOOR EIGEN RISICO GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. FIBERRING EN ZIJN DOCHTER- EN ZUSTERMAATSCHAPPIJEN KUNNEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN PUNITIEF OF BOETEKARAKTER, DAARONDER MEDE BEGREPEN VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEID, KLANDIZIE, OMZET, WINST OF GOODWILL OF KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT ONTSTAAT IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN (INFORMATIE OP) DE FIBERRING-WEBSITE OF VAN PRODUCTEN, SERVICES OF DOCUMENTEN VAN FIBERRING, HETZIJ OP BASIS VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF NALATIGHEID, ZELFS ALS FIBERRING OP DE HOOGTE IS GEBRACHT, WAS OF HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Op verzoek van FiberRing zegt u toe FiberRing, zijn dochter- en zustermaatschappijen en hun medewerkers, contractanten, bestuurders en directeuren te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten, met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand, die voortkomen uit uw gebruik of misbruik van deze website. FiberRing behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen inzake elke kwestie waarvoor u anders vrijwaring zou verlenen, en in dat geval dient u met FiberRing samen te werken bij het inbrengen van alle beschikbare argumenten voor de verdediging.

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. FiberRing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot informatie op dergelijke websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel of andere schade die ontstaat in samenhang met informatie op dergelijke websites. FiberRing doet geen aanbevelingen met betrekking tot bedrijven of producten waarnaar links zijn opgenomen op de FiberRing-website. Alle links naar andere websites zijn uitsluitend opgenomen bij wijze van dienstverlening aan de gebruikers van deze website. Indien u besluit een andere website te bezoeken, doet u dit geheel op eigen risico. FiberRing behoudt zich het recht voor om links of linkprogramma’s op elk gewenst moment te beëindigen. U erkent dat deze website mogelijk links naar andere websites bevat die niet onder zeggenschap van FiberRing staan, en dat FiberRing niet verantwoordelijk is voor het beleid voor het verzamelen van gegevens van de desbetreffende websites.