Uw privacy is belangrijk voor LeaseWeb Network B.V., handelend onder de naam FiberRing (hierna “LeaseWeb Network”). Daarom stelt LeaseWeb Network met genoegen deze privacyverklaring beschikbaar om u te informeren over de werkwijzen van LeaseWeb Network bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”).

NALEVING VAN INTERNATIONALE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING, MET NAME DE AVG.

LeaseWeb Network houdt zich aan de internationale wet- en regelgeving voor gegevensbescherming, met name Verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens en over de vrije beweging van deze gegevens (Algemene Verordening Persoonsgegevens, hierna “AVG”). LeaseWeb Network heeft onder meer de volgende vereisten uit de AVG geïmplementeerd:

 • Een overzicht van onze activiteiten voor de verwerking van Persoonsgegevens.
 • Doeltreffende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen (zie verderop in deze Privacyverklaring).
 • Aanvraagformulieren en interne instructies voor ingebouwde privacy en standaardprivacy, gegevensoverdraagbaarheid en de rechten van de betrokkene, zoals het recht op vergetelheid.
 • Een Overeenkomst voor gegevensverwerking in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke en subverwerker van gegevens.
 • Een procedure voor de afhandeling van inbreuken in verband met persoonsgegevens.
 • Een intern privacybeleid.

HOE LEASEWEB NETWORK IN ZIJN ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE INFORMATIE OVER U KAN VERZAMELEN

LeaseWeb Network kan uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u:

 • een dienst bij LeaseWeb Network bestelt
 • deelneemt aan een prijsvraag bij LeaseWeb Network
 • deelneemt aan een enquête van LeaseWeb Network
 • een abonnement neemt op een nieuwsbrief van LeaseWeb Network
 • LeaseWeb Network vraagt om meer informatie over een service van LeaseWeb of wanneer u contact met LeaseWeb Network opneemt met een vraag, opmerking of klacht
 • bij LeaseWeb Network melding maakt van misbruik
 • gebruikmaakt van het netwerk, de infrastructuur en/of andere services van LeaseWeb Network.

LeaseWeb Network verzamelt ook Persoonsgegevens over u bij LeaseWeb Global B.V. (hierna “LeaseWeb Global”) en andere aan LeaseWeb Network gelieerde ondernemingen. Daarnaast kan LeaseWeb Network Persoonsgegevens over u verzamelen bij organisaties die fraude bestrijden, referral-partners, bedrijvengidsen en kredietinformatiebureaus.

WELKE SOORTEN INFORMATIE LEASEWEB NETWORK IN ZIJN ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OVER U KAN VERZAMELEN

LeaseWeb NL kan de volgende informatie over u verzamelen:

 1. Naam, (zakelijk/privé) adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en persoonlijke identificatienummers.
 2. Gegevens over uw LeaseWeb Network-account, zoals de services van LeaseWeb Network die u hebt besteld, domeinnaamregistraties, de aan u toegewezen IP-adressen, uw klant-ID, verschuldigde en betaalde servicevergoedingen, het gebruik van services van LeaseWeb Network en andere informatie met betrekking tot uw account.
 3. Uw contacten met LeaseWeb Network, zoals aantekeningen of opnamen van uw telefoongesprekken met LeaseWeb Network, een chatlog van uw chatsessies met LeaseWeb Network, e-mails of brieven die u naar LeaseWeb Network stuurt en andere registraties van uw contacten met LeaseWeb Network.
 4. Informatie over uw betalingswijze, zoals creditcardnummer, bankrekeningnummer en andere bankgegevens.
 5. Informatie die u aan LeaseWeb Network verstrekt wanneer u LeaseWeb Network informeert over (een vermoeden van) een inbreuk op het beleid voor acceptabel gebruik van LeaseWeb Network.
 6. Video-opnamen van uw bezoeken aan een datacenter van LeaseWeb Network of van de openbare ruimte binnen en buiten onze kantoren.
 7. Documenten en andere informatie die uw identiteit aantonen.

RECHTSGRONDEN

Om uw informatie te verwerken zoals hierboven is beschreven, baseren we ons op de volgende rechtsgronden:

 1. Uitvoering van een contract: het gebruik van uw informatie is mogelijk noodzakelijk om uitvoering te geven aan het contract dat u met ons hebt afgesloten. Bijvoorbeeld: als u gebruikmaakt van onze services, zullen wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan onze verplichting om die service te leveren en te administreren zoals is gespecificeerd in ons contract met u.
 2. Gerechtvaardigde belangen: de verwerking is mogelijk noodzakelijk in verband met onze gerechtvaardigde belangen, zoals informatiebeveiliging. Daarnaast willen we u passende informatie geven via de website en in e-mails en nieuwsbrieven en willen we onze producten en services en de inhoud van onze website verbeteren en promoten. Ten slotte verwerken we uw informatie ten behoeve van onze administratie, om fraude op te sporen en voor juridische doeleinden.
 3. Toestemming: mogelijk baseren we ons op uw toestemming wanneer we uw Persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden van direct marketing. Wanneer we ons op uw toestemming baseren bij de blokkering van uw Persoonsgegevens, staat het u altijd vrij om uw toestemming in te trekken. Zie ook de paragraaf ‘TOESTEMMING EN INTREKKING VAN TOESTEMMING’.

Het staat u vrij om zelf te beslissen of u al dan niet bepaalde Persoonsgegevens met ons wilt delen. Indien u echter besluit om bepaalde Persoonsgegevens niet te verstrekken of als u uw toestemming hiervoor op een later moment intrekt, kan dit betekenen dat u onze services op een andere wijze ervaart en, in sommige gevallen, dat wij u de services niet (meer) kunnen leveren.

WAAROM LEASEWEB NETWORK UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT IN ZIJN ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 • LeaseWeb Network verwerkt uw Persoonsgegevens onder andere voor de hieronder vermelde doeleinden. Voor de duidelijkheid: de letters tussen haakjes geven aan welke soorten informatie voor elk van de doeleinden kunnen worden verwerkt (zie de paragraaf WELKE SOORTEN INFORMATIE LEASEWEB NETWORK IN ZIJN ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OVER U KAN VERZAMELEN). De cijfers geven aan op basis van welke rechtsgrond de verwerking plaatsvindt (zie de paragraaf RECHTSGRONDEN).
 • Het verwerken van bestellingen en het leveren van services (a-d, g en 1, 2).
 • Het uitvoeren van marktonderzoek, het houden van enquêtes naar klanttevredenheid en -loyaliteit, het uitvoeren van marketingactiviteiten (onder meer via e-mailnieuwsbrieven, sociale media en onsite/offsite en online/offline advertenties), het uitvoeren van verkoopactiviteiten (zoals het analyseren van uw Persoonsgegevens en uw gebruik van services van LeaseWeb Network om (gepersonaliseerde) aanbiedingen en offertes te kunnen opstellen teneinde een klantrelatie aan te gaan en/of te onderhouden, te vernieuwen of uit te breiden) en het aanbieden van prijsvragen (a-d, g en 2, 3).
 •  Het communiceren met klanten (i) om informatie te geven over services van LeaseWeb Network en hieraan gelieerde ondernemingen, (ii) om informatie te geven over aanbiedingen, bestellingen, de levering van services en de status van bestellingen en betalingen, (iii) om ondersteuning en onderhoud te kunnen bieden, (iv) om klachten af te handelen, en (v) om vragen van (potentiële) klanten te beantwoorden (a-d, g en 1, 2).
 • Het uitvoeren van financiële processen, waaronder (i) het berekenen, factureren en innen van servicevergoedingen, (ii) het verwerken van financiële transacties met betrekking tot de acceptatie van bestellingen, en (iii) het toekennen van invorderingsrechten aan derden (a-d, g en 1, 2).
 • Het onderzoeken van kredietwaardigheid en het uitvoeren van risicomanagement, onder meer om te voorkomen dat er teveel krediet wordt verstrekt aan (potentiële) klanten en om te verifiëren of (potentiële) klanten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen (a-d, g en 1, 2).
 • Het onderzoeken en afhandelen van vermoedens van inbreuken op het beleid voor acceptabel gebruik van LeaseWeb Network (1, 2).
 • Het waarborgen van de veiligheid van personen, bezittingen en goederen, en het detecteren van fraude (a-d, g en 1, 2).
 • Het verrichten van juridische activiteiten, waaronder (i) het voeren van gerechtelijke procedures, en (ii) het verzamelen van bewijsmateriaal voor civielrechtelijke procedures met betrekking tot u.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder (i) het verstrekken van gegevens aan de bevoegde autoriteiten in de context van strafrechtelijk onderzoek, (ii) het nakomen van (geldende) voorschriften voor gegevensbewaring, en (iii) het aan derden verstrekken van Gegevens over klanten in verband met een inbreuk op de rechten van deze derden (a-g en 2).
 • Het vaststellen van de identiteit van klanten of derden, onder meer in verband met de toelating tot onze datacenters en kantoren (a, f-g en 1, 2).
 • HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN IN ONZE ROL ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

LeaseWeb Network kan Gegevens over u delen met:

 • LeaseWeb Global. Deze aan LeaseWeb Network gelieerde onderneming levert tools en services (waaronder de websites www.leaseweb.com, het LeaseWeb Customer Portal en de LeaseWeb API) die gebruikt kunnen worden om services van LeaseWeb Network te bestellen of te beheren of om met LeaseWeb Network te communiceren. LeaseWeb Network kan uw Gegevens met LeaseWeb Global delen in verband met de genoemde tools en services. Raadpleeg op onze website de privacyverklaring van LeaseWeb Global voor meer informatie over de werkwijzen van LeaseWeb Global met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw Gegevens.
 • Andere LeaseWeb-entiteiten. Andere LeaseWeb-entiteiten bieden tools en services die gebruikt kunnen worden om services van LeaseWeb Network te bestellen of te beheren of om met LeaseWeb Network te communiceren. LeaseWeb Network kan uw Gegevens met andere LeaseWeb-entiteiten delen in verband met de genoemde tools en services. Raadpleeg op onze website de privacyverklaring van de andere LeaseWeb-entiteiten voor meer informatie over de werkwijzen van LeaseWeb Global met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw Gegevens.
 • Partners of vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de levering van de services die u bij LeaseWeb Network hebt besteld.
 • Kredietinformatiebureaus, fraudebestrijdingsdiensten en andere organisaties die kredietwaardigheid beoordelen.
 • Domeinnaamregisters, wanneer LeaseWeb Network namens u een domeinnaam registreert.
 • Incassobureaus of andere organisaties die schulden invorderen.
 • Opsporingsdiensten, toezichthouders, rechtbanken of andere autoriteiten, voor zover wettelijk verplicht.
 • Een klant van LeaseWeb Network, indien u aan LeaseWeb Network laat weten dat het gebruik door deze klant van de services van LeaseWeb Network een overtreding inhoudt van het beleid voor acceptabel gebruik van LeaseWeb Network of de geldende wetgeving.
 • Een externe partij, indien deze stelt dat het gebruik door u van de services van LeaseWeb Network een overtreding inhoudt van het beleid voor acceptabel gebruik van LeaseWeb Network of de geldende wetgeving (voor zover het delen van deze gegevens wettelijk verplicht is).

DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Omdat wij een wereldwijde onderneming zijn met klanten in een groot aantal landen over de hele wereld, is het belangrijk dat we voldoen aan de wetgeving voor gegevensprivacy in een groot aantal jurisdicties. In onze rol als gegevensverwerker hebben we Standaardcontractbepalingen geïmplementeerd om wettige doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland naar andere landen mogelijk te maken. In deze Standaardcontractbepalingen wordt beschreven welke verplichtingen de aan LeaseWeb gelieerde onderneming met betrekking tot privacy en gegevensbescherming heeft tijdens het verwerken van gegevens in verband met de levering van producten en services aan onze klanten en partners, en tijdens het doorgeven van Persoonsgegevens buiten de EER en Zwitserland in samenhang met de levering van deze producten en services.

Indien u als klant of partner in de EU specifiek behoefte hebt aan rechtstreekse implementatie van Standaardcontractbepalingen met een van onze entiteiten buiten de EER (waar dit passend is en waar deze gelieerde onderneming een gegevensverwerker is voor u als klant of partner), kunt u via de hieronder vermelde contactgegevens contact met ons opnemen.

LEASEWEB NETWORK IN ZIJN ROL ALS GEGEVENSVERWERKER

Deze paragraaf heeft betrekking op Persoonsgegevens die worden gehost, overgedragen of verwerkt op infrastructuur die uw eigendom is of die van LeaseWeb Network wordt geleased. Een klant van LeaseWeb Network die infrastructuur van LeaseWeb Network bezit of geleased heeft, is verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en de middelen voor het verwerken van Persoonsgegevens, en deze klant van LeaseWeb Network is (of diens klanten zijn) de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze gegevensverwerking. Indien LeaseWeb Network op enig moment toegang heeft tot Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op infrastructuur die eigendom is van een klant van LeaseWeb Network of die van LeaseWeb Network wordt geleased, dan is LeaseWeb Network een gegevensverwerker en dan is op alle door LeaseWeb Network in verband met deze gegevens verrichte handelingen van LeaseWeb Network uitsluitend de overeenkomst van toepassing die tussen LeaseWeb Network en zijn klant is gesloten.

PROCEDURES VOOR GEGEVENSBEWARING

LeaseWeb Network bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden voor de verwerking, tenzij de wet anderszins voorschrijft. De exacte bewaartermijn voor uw Persoonsgegevens kan daardoor van geval tot geval verschillen.

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

In overeenstemming met internationale wetgeving voor gegevensbescherming, met name de AVG, nemen we passende maatregelen om onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens en misbruik van Persoonsgegevens te voorkomen. We maken gebruik van passende systemen en procedures om de Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Daarnaast passen we beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen toe voor de toegang tot en het gebruik van de Persoonsgegevens op onze servers. Alleen bevoegde medewerkers krijgen in het kader van hun werkzaamheden toegang tot Persoonsgegevens. Onze bedrijfsprocessen maken gebruik van een aantal beveiligingsservices en voldoen aan industriestandaarden voor beveiliging, waaronder ISO 27001, SOC 1, HIPAA, PCI DSS en NEN 7510.

LeaseWeb Network heeft onder meer de volgende algemene maatregelen voor informatiebeveiliging genomen in de hele organisatie: netwerksegmentatie, next-generation firewalls, antivirussoftware, versleuteling van schijfeenheden op eindpunten, versleutelde communicatie via SSL of VPN, Security Information & Event Management-oplossingen, een speciaal Security Operating Centre, training voor bewustwording van veiligheidskwesties, takenscheiding, op rollen gebaseerde toegangsmachtigingen (op basis van minimaal privilege), veilige afvoer van vertrouwelijke informatie, periodieke penetratietests van naar buiten gerichte services, training in veilige softwareontwikkeling, geïntegreerde beveiligingsmonitoring tijdens de ontwikkeling, tools waarmee medewerkers veilig kunnen werken (zoals wachtwoordbeheersoftware) en fysieke beveiligingszones. Per applicatie of communicatievorm kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd.

LeaseWeb Network ondergaat regelmatig auditing door externe partijen om te waarborgen dat wordt voldaan aan de relevante normatieve kaders en controlemechanismen binnen het LeaseWeb Circle of Trust-model. Zie www.leaseweb.com/certifications voor meer informatie.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

PRIVACY COUNSEL

Onze Privacy Counsel is werkzaam in ons hoofdkantoor in Amsterdam. Het hoofdkantoor bevindt zich op dit adres: Hessenbergweg 95, 1101 CX Amsterdam, Nederland. Het kantoor van de Privacy Counsel dient als ons internationale expertisecentrum voor de naleving van internationale wetgeving voor gegevensbescherming, met name de AVG, en vormt als zodanig een centraal contactpunt met de Nederlandse Autoriteit persoonsgegevens. U kunt onze Privacy Counsel bereiken door een e-mail te sturen naar privacy@leaseweb.com.

UW RECHTEN

In overeenstemming met de wetgeving voor gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de verwerking hiervan:

 • U kunt uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment in uw account bekijken en, indien nodig, aanpassen.
 • U hebt het recht te weten welke informatie LeaseWeb Network, LeaseWeb Global en andere LeaseWeb-entiteiten over u hebben verzameld.
 • U kunt veranderingen laten aanbrengen in Persoonsgegevens die u hebt gezien maar die u niet via uw account kunt aanpassen.
 • U hebt het recht om uw Persoonsgegevens door ons te laten verwijderen (recht op vergetelheid).
 • Daarnaast hebt u, onder bepaalde omstandigheden, het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken.
 • U hebt op elk gewenst moment het recht om, op gronden die samenhangen met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm en u hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Als u vragen hebt over de bovenstaande informatie of als u een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u via de hieronder vermelde contactgegevens contact met ons opnemen. Als wij geen gehoor geven aan uw verzoek, zullen we u laten weten wat hiervoor de reden is.

TOESTEMMING EN INTREKKING VAN TOESTEMMING

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken door ons hiervan in kennis te stellen. Wanneer wij uw kennisgeving van intrekking van uw toestemming ontvangen, zullen we onverwijld stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor zover dit wettelijk verplicht is. Als u uw toestemming op basis van deze Privacyverklaring wilt intrekken, dient u gebruik te maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

LeaseWeb Network behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Privacyverklaring aan te brengen. Aangepaste versies worden gepubliceerd op de LeaseWeb-website www.leaseweb.com. LeaseWeb Network raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien LeaseWeb Network iets verandert aan de manier waarop we omgaan met Persoonsgegevens waarvoor we uw toestemming nodig hebben, zullen we u opnieuw om toestemming vragen.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot de manier waarop LeaseWeb Network met uw privacy omgaat, stuurt u een e-mail naar privacy@leaseweb.com.

LeaseWeb Network B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd Hessenbergweg 95, 1101 CX Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188570.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2020.